Pronájem a výpůjčka pozemku

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

Není stanoveno

Kód životní situace

Není stanoveno

Název životní situace

Pronájem a výpůjčka pozemku

Základní informace k životní situaci

Žádost o pronájem, výpůjčku pozemku je projednána v příslušných odborech Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou. S doporučením, které vzešlo z tohoto projednání je žádost předložena k rozhodnutí radě města. Rada města po projednání buď vyhlásí záměr na pronájem pozemku nebo rozhodne, že tento záměr vyhlášen nebude. Záměr města pronajmout pozemek musí být ve městě vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15ti dnů tak, aby se k těmto záměrům mohli občané vyjadřovat a předkládat své nabídky. Nabídky, připomínky nebo jiné podněty týkající se záměru pronajmout pozemek se zasílají na Městský úřad, sekretariát tajemníka v uzavřených obálkách s označením čísla záměru a adresy odesílatele. Po uplynutí lhůty, která byla určena pro vyvěšení záměru je opět žádost o pronájem pozemku předložena radě města k rozhodnutí. V případě, že na vyhlášený záměr nebyla přijata žádná jiná nabídka, připomínka nebo vyjádření, rada města svým usnesením schválí uzavření nájemní smlouvy. V případě, že na vyhlášený záměr byla přijata jiná nabídka, je jmenována výběrová komise, která z došlých nabídek vybere nabídku nejvhodnější a předloží k rozhodnutí radě města. Rada města svým usnesením schválí uzavření nájemní smlouvy.

Rada města je oprávněna vyhlášený záměr zrušit.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podat žádost je oprávněna fyzická osoba nebo právnická osoba

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Viz bod 4 - pronájem/výpůjčka pozemku

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Fyzická osoba nebo právnická osoba vyplní a podá žádost na formuláři, který lze odevzdat elektronicky po přihlášení do Portálu Ždáráka

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Žďár nad Sázavou

majetkoprávní odbor

Žižkova 227/1

591 01  Žďár nad Sázavou

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontaktní osoby:

Marie Dvořáková, majetkoprávní odbor, tel. 566 688 171, e-mail: marie.dvorakova@zdarns.cz, 4. poschodí, dveře č. 103

Jana Ťupová, majetkoprávní odbor, tel. 566 688 172, e-mail: jana.tupova@zdarns.cz, 4. poschodí, dveře č. 103

JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D., vedoucí majetkoprávního odboru, tel. 566 688 170, e-mail: stanislava.prokopova@zdarns.cz, 4.poschodí, dveře č. 105


Úřední hodiny:

pondělí, středa - 7,30 - 17,00

úterý, čtvrtek    - 7,30 - 15,00

pátek                - 7,30 - 14,30


Jaké doklady je nutné mít s sebou

nejsou nutné

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vyplněný formulář žádosti o pronájem, výpůjčku pozemku může být doplněn zákresem ve snímku katastrální mapy, který je dostupný na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/


Elektronický formulář:

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Při podání žádosti nejsou žádné poplatky, v případě uzavření nájemní smlouvy cenu za pronájem schvaluje rada města

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Řešení situace je v návaznosti na termíny stanovené pro jednání rady města

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Zástupci odboru strategického rozvoje a investic, komunálních služeb, stavebního a územního plánování MěÚ Žďár nad Sázavou, městský architekt

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel je povinnen oznámit případné změny v období řešené situace

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit

- po přihlášení do Portálu Žďáráka

- datovou schránkou

- e-mailovou poštou

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Cenový věstník Ministerstva financí ČR

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné nejsou

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při podání žádosti nejsou žádné sankce, tyto mohou být případně uplatněny až při nedodržení povinností z uzavřené konkrétní smlouvy

Nejčastější dotazy

nevyplněno

Další informace

nevyplněno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Informace lze získat i na webových stránkách města Žďáru nad Sázavou : https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/potrebuji-vyridit/pronajem-prodej-pozemku

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Jana Ťupová
e-mail: jana.tupova@zdarns.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

08. 02. 2022

Popis byl naposledy aktualizován

24. 03. 2022

Datum konce platnosti popisu

31. 12. 2025

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Telefonicky na 566688171