Poplatek ze psů

 • Zobrazení:

Identifikační číslo

Není stanoveno

Kód životní situace

Není stanoveno

Název životní situace

Poplatek ze psů

Základní informace k životní situaci

Místní poplatek  je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zaveden Obecně závaznou vyhláškou města Žďár nad Sázavou č. 9/2023, o místním poplatku ze psů, ve které je stanovena ohlašovací povinnost, sazba poplatku a jeho splatnost, nárok na osvobození a úlevy od poplatku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a je v územním obvodu města přihlášená k trvalému pobytu nebo zde má sídlo (dále jen „poplatník“). Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.  Ve stejné lhůtě je povinen nahlásit případné změny uvedené v ohlášení i konec držení psa. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. 

Nárok na osvobození nebo úlevu je poplatník povinen nahlásit do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. Při nedodržení stanovené lhůty nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Poplatník vyplní a předá správci poplatku formulář Ohlášení k místnímu poplatku ze psů.

Veškeré formuláře lze odevzdat elektronicky po přihlášení do Portálu Žďáráka.

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Žďár nad Sázavou

odbor finanční

Žižkova 227/1

591 31  Žďár nad Sázavou


Kontaktní osoba: Miroslava Zachová
tel. kontakt: 566 688 147

e-mail: miroslava.zachova@zdarns.cz

dveře č. 35, 1. patro

Úřední hodiny:

pondělí, středa   7:30 - 17:00
úterý, čtvrtek      7:30 - 15:00
pátek                  7:30 - 14:30

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontaktní osoba: Miroslava Zachová, Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor finanční
tel. kontakt: 566 688 147, email: miroslava.zachova@zdarns.cz, dveře č. 35, 1. patro

Úřední hodiny:

pondělí, středa   7:30 - 17:00
úterý, čtvrtek     7:30 - 15:00
pátek                 7:30 - 14:30

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Úkony lze vyřídit pomocí elektronického formuláře po přihlášení do Portálu Žďáráka. 


Při osobní registraci průkaz totožnosti a dále:

Při registraci psa

 • formulář Ohlášení k místnímu poplatku ze psů
 • přílohy – doklady prokazující nárok na osvobození nebo úlevu (např. průkaz ZTP, ZTP/P; rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči; potvrzení - lovecky upotřebitelný pes, pes pro potřeby policie, Svazu záchranné brigády kynologů ČR; potvrzení o převzetí psa z útulku; potvrzení o členství v kynologickém klubu)
 • plná moc


Při odhlášení psa

 • formulář Odhláška psa
 • formulář Žádost o vrácení přeplatku, pokud vznikl vratitelný přeplatek
 • plná moc

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek ze psů je zaveden Obecně závaznou vyhláškou města Žďár nad Sázavou č. 9/2023, o místním poplatku ze psů.


Sazby poplatku

Při souběhu sazeb se platí nejnižší sazba poplatku.

Poplatník za prvního drženého psa za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 
v domě s jedním až dvěma byty ve Žďáře nad Sázavou;
přihlášený v sídle ohlašovny (Žižkova 227/1)
 500 Kč 1 200 Kč
v domě s více než dvěma byty ve Žďáře nad Sázavou 1 200 Kč 2 000 Kč
v místních částech: Stržanov, Radonín, Mělkovice, Veselíčko; 

čp. 310 Bartačky – samota;

v nemovitosti označené evidenčním číslem
 500 Kč 1 200 Kč
v sídle podnikání nebo provozovny 1 000 Kč 2 000 Kč
osoba starší 65 let, počínaje rokem, ve kterém dovrší 65. rok věku 200 Kč 300 Kč


Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.


Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

(2) Od poplatku se dále osvobozuje:

a) držitel chovající psa pro potřeby Policie ČR, Městské policie, Svazu záchranné brigády kynologů ČR,

b) držitel psa, který protokolárně převzal psa z útulku pro zvířata, a to po dobu jednoho roku ode dne převzetí psa ve výši 100 % z příslušné sazby poplatku.

(3) Úleva se poskytuje držiteli psa, který je členem kynologického klubu ve výši 50 % z příslušné sazby poplatku.

(4) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.


Možnost úhrady poplatku:

 • bankovním převodem po přihlášení do Portálu Žďáráka
 • na poště (složenkou)
 • v pokladně úřadu hotově nebo platební kartou
 • bankovním převodem (nutno uvést správně číslo účtu a přidělený variabilní symbol)

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při registraci psa osobně poplatník obdrží ihned evidenční známku pro psa, je mu sdělena výše poplatku a další informace související s poplatkovou povinností. V případě registrace psa prostřednictvím Portálu Žďáráka, obdrží poplatník informace následně, při dodržení zákonných lhůt. 

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

(nevyplněno)

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Poplatník je povinen oznámit případné změny uvedené v ohlášení, ukončení držení psa. 

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit

 • po přihlášení do Portálu Žďáráka 
 • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem
 • datovou schránkou

Adresa e-podatelny: posta@zdarns.cz

ID datové schránky: ybxb3sz

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Místní poplatky jsou upraveny zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Poplatek ze psů je zaveden Obecně závaznou vyhláškou města Žďár nad Sázavou č. 9/2023, o místním poplatku ze psů.

Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Správa místního poplatku se řídí zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  a zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Při vyměření poplatku platebním výměrem je součástí rozhodnutí i poučení o možnosti podat opravný prostředek. 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem (§ 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích).
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na dvojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud (§ 11c zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích).

Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Miroslava Zachová
e-mail: miroslava.zachova@zdarns.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2024

Popis byl naposledy aktualizován

12. 01. 2024

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno